Gedenkkwasten

Lukas 8:43-48

Een een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon worden genezen, kwam van achteren tot Yeshua en raakte de kwast van Zijn kleed aan. Terstond hield haar vloeiing op.

Vaak als we dit verhaal horen, wordt er verteld dat de vrouw Yeshua vastgreep aan de zoom van Zijn kleed. Terwij er in de grondtekst duidelijk staat dat ze de Messias bij de kwast van Zijn kleed vastgreep. klik hier voor oorspronkelijke tekst

Ook in Markus 6:56 lezen we over de kwasten van Yeshua: En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond. klik hier voor woordstudie

Waarom de kwast?

Ten eerste kunnen we hiervan leren dat Yeshua een gebedskleed/taliet droeg zoals God dit door Zijn dienstknecht Mozes aan de Joden had opdragen. In Numeri 15:38-40 lezen we hierover :

Numeri 15 : Bevel om een teken aan de kleren te dragen

37 De HEERE sprak tot Mozes: 38 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen. 39 Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat; 40 opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God. 41 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft, om u tot een God te zijn. Ik ben de HEERE, uw God.

Deze kwasten waren gedenkkwasten en herinnerderen aan de geboden die God aan Zijn volk gegeven had. Door het dragen van het kleed met de kwasten werd de Jood er voortdurend aan herinnerd. Deze kwasten herinneren Gods volk er voordurend aan dat ze Gods uitverkoren volk zijn en dat ze daarom rein en heilig moeten leven. Misschien zouden we dit ook maar eens moeten gaan doen om ons eraan te herineneren dat we rein en heilig en in Christus moeten zijn en blijven.

Het was de kwast die David van het kleed van Saul afsneed. Vaak zien we dit als iets enorm nederigs, maar dat was het bepaald niet. Een Jood wordt namelijk in zijn taliet begraven en als hij gestorven is dan wordt één van de kwasten afgeknipt. Niet langer hoeft de dode te bidden. David liet Saul zien dat hij al geestelijk dood was in de ogen van de Eeuwige, maar dat hij niet eigenhandig het vonnis zou volvoeren. Aan God komt de wraak toe.

Een gedenkkwast bestaat uit 8 draden die 5 maal geknoopt moeten worden. Dit zijn bij elkaar opgeteld 13 eenheden. De kwast op zicht heet in het Hebreeuws “tsitsiet”. Zoals elk Hebreeuws woodt heef thet woordt tisisiet een bepaalde getalswaarde. De getalswaarde van tstitsiet is 600. 600 + 13 = 613. Precies het aantal leefregels dat God Zijn volk heeft gegeven. De letterlijke betekenis van tsitsiet is vleugels. In Maleachi 4:2 staat dat er genezig zal zijn onder de vleugels van de Messias!

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.

Onze Messias droeg deze mantel met de kwasten. Yeshua was en is een Jood. Hij was en is bekleed met de wet en heeft deze ten volle vervuld. Vervuld betekend niet afgedaan, maa Hij heeft zich eraan gehouden. Als wij Zijn navolgens willen zijn, zullen wij dit ook moet doen. Yeshua is uw Losser !

uit Hé chisten, je wortels zijn joods van Immanuel Livestro