Dagen voor Pesach

9e Nissan
– Zalving te Bethanië / Judas bereidt zijn verraad voor

10e Nissan
– (OT) Het pesach-lam wordt in huis gehaald
– (NT) Yeshua’s intocht in Jeroesjalajim

11e Nissan
– Vervloeking van de vijgeboom
– Tempelreiniging

12e Nissan
– De verdorde vijgeboom
– Profetische rede
– 4e aankondiging van het lijden

13e Nissan
– Laatste Pascha
– Voetwassing
– Gethsémané

14e Nissan
– Verhoor door de hogepriester en schriftgeleerden
– Voor Pilatus en Herodes
– 3e uur kruisiging
– 6e uur 3 uur duistenis
– 9e uur Jeshua geeft de geest
– Begrafenis

15e Nissan
– GROTE SHABBAT
– De wacht bij het graf

16e Nissan
– De vrouwen bereiden de balseming van Jeshua’s lichaam voor

17e Nissan
– Het is Shabbat

18e Nissan
– Jeshua staat op uit de dood
– De vrouwen gaan naar het graf. De steen is weggerold. Ze ontmoeten engelen die zeggen dat Jeshua leeft !!

DE HEERE is waarlijk opgestaan, Hij LEEFT !!