Najaarsfeesten

Eloel

Eloel is de maand waarin in de synagoge op elke werkdag in de ochtenddienst op de sjofar wordt geblazen. Dat als een oproep tot inkeer en bekering want de Koning komt. De sjofar kondigt zijn komst aan. Zoals de sjofar steeds luider klonk van de berg Horeb, waarna de heerlijkheid van de Heer neerdaalde op de berg. Eloel is de maand waarin de koning in het veld is. Waarin Hij voor iedereen gemakkelijk bereikbaar is. Eloel is ook een anagram van Ani ledodi wedodi li = Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij.

Tisjri 1 5782.

Dan is het Rosj Hasjana = het hoofd van het jaar. De Bijbelse benaming van dit feest is Jom Troe’a. Dat betekent: de dag van het geluid (van de Sjofar). Op deze dag wordt in de synagoge 100 keer op de sjofar geblazen. Dit jaar zal tevens een Sjemita-jaar zijn. Dat staat ook bekend als het sjabbatjaar. Het zevende jaar waarin de velden onaangeroerd moeten blijven liggen. Het is een jaar van rust voor de mens en voor de natuur. Een jaar van geloof dat JHWH zal voorzien in het zevende en het achtste jaar. Dat de uiteindelijke zegen op een leven niet afhankelijk is van de inspanning van de mens maar van het wandelen met G’d in de gehoorzaamheid aan G’d.

Jom Troe’a.

Dit is de eerste dag van de tien ontzagwekkende dagen. De Jamiem Nora’iem. Dit is de meest intense gebedstijd in de synagoge. Iedere rechtgeaarde Israëliet onderzoekt dan dagelijks zijn geweten voor het aangezicht van G-d om tot zuiverheid te komen in zijn relatie met G-d en met de mensen. Bedenk dat G’d niet alleen de God is van de verbonden maar ook de rechter over de levens van de mensen.

Jom Kipoer 

De tiende dag, 10 Tisjri,  is Jom Kipoer ook wel Jom Hakipoeriem genoemd. De dag der verzoeningen. De dag waarop de hogepriester eerst een stier kiest die geslacht wordt voor zijn eigen zonden. Het bloed wordt gestort op en voor de zoendeksel in het Heilige der Heiligen. Op die dag werpt hij het lot over twee bokken: een voor azazel en een voor JHWH. Hij legt zijn handen op de bok voor azazel en draagt zo de zonden van het volk over op de bok en deze draagt de zonden weg de woestijn in. Daar wordt de bok losgelaten. Een voorafbeelding van het Lam van G-d dat de zonden van de wereld wegdraagt. De andere bok wordt geofferd als een zondoffer voor JHWH. Het bloed wordt gestort op en voor de zoendeksel in het Heilige der Heiligen. Een voorafbeelding van het bloed van het Lam dat geslacht is voor onze zonden. Op die dag sprak de hogepriester tien maal de naam JHWH uit. Een sjabbat sjabbaton is het, een dag van volkomen rust en onthouding. Een dag van vasten en gebed. Geen eten en geen drinken van zonsondergang tot zonsondergang.

Soekot

Daarna wordt begonnen de Soeka, de loofhut te bouwen. De loofhut is een beeld van de Messias die zijn tent onder ons heeft opgeslagen. Hij is mensen geworden net als wij, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Vanaf 15 Tishri is het zeven dagen Soekot, het Loofhuttenfeest. Het feest van de voorziening van JHWH tijdens de 40 jaar in de woestijn. Het feest dat vooraf het duizendjarig Vrederijk van de Koning Messias aanduidt. Het feest dat tot zijn vervulling komt wanneer de gehele oogst is binnengehaald. Het feest van de zonen en dochters die thuis zijn gekomen bij de Vader. Mi Chamocha BaElim Adonai? Wie is als U onder de goden, Heer? Het feest waarin 70 stieren worden geofferd voor de 70 volkeren. Het feest waarin met de Loelav heel de schepping wordt gezegend. Het feest waarin Jesjoea op de laatste, de zevende dag, de grote dag van het feest, in het tempelcomplex uitriep: Wie dorst heeft, kome tot Mij. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Joh 7:38)

 En dan volgt nog de achtste dag, Sjemini Atseret, de slotdag. Aan het eind van de zevende dag, van het duizendjarig vrederijk, zal Jesjoea de kroon van de heerschappij over heel de schepping teruggeven aan de Vader. Dan zal heel de schepping opgenomen worden in G’ds heerlijkheid. En het hemels Jeruzalem zal voor eeuwig neerdalen op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. Op de achtste dag zal G’d alles in allen zijn.

Een Sjana Tova uMetoeka, een goed en zoet Nieuwjaar