Zintuigen van God

God zingt : Sefanja 3:17 “Hij zal over u juichen met gejubel”

De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.

God zingt een liefdesleid voor zijn beminde : Jesaja 5

God de Zoon zingt over de Vader : Hebreeen 2 “In het midden van de gemeente zal ik U lofzingen”

God brult : Jeremia 25 “De Here zal brullen uit de hoge en uit zijn heilige woning zijn stem verheffen; geweldig zal Hij brullen…”

God schreeuwt : Jes 42:13 “Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die uit” Jes 42:14 “nu zal Ik schreeuwen als een barende vrouw

God snuift en hijgt Jes 42:15 “Ik zal snuiven en hijgen tegelijk”

God fluit : Jes 7:18
Jes 5:26 “Daarom he ft Hij een banier op voor het volk in de verte en hhij fluit het tot Zich van het einde der aarde”
Zacharia 10:8 “Ik zal hen tot Mij fluiten en hen vergaderen”

God lacht : “Psalm 2:4

God speelt trompet : Zach 9:14 “Dan zal de Here hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschuiten, en de Here Here zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen.

God geeft over : Openbaring 3:16

Mensen zullen zeggen : Al deze dingen moet je “bij wijze van spreken” zien. Maar als God spreek is het er, zegt de Bijbel en dan is het er ook écht !!