Gods meesterplan met Israël

God meesterplan onthuld. (terug van weggeweest van bart repko)

Genesis 12:1-3

12:1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis

van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 12:2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Zo’n 3800 jaar geleden sprak God deze woorden tot Abram. Nog steeds is de opschudding die deze woorden teweegbracht niet geluwd. Deze man, wonend in een ver land, werd door God verzocht om  zijn biezen te pakken en op weg te gaan. Hij had geen idee wat hem te wachten stond. Maar hij gehoorzaamde. Deze Abram zou de stamvader worden van het volk van Gods belofte. Hij zou ook de stamvader worden van de aartsvijand van dit uitverkoren volk.

De gemeenschap der volken zou dit onbeduidende volkje niet liefdevol en met grote dankbaarheid in de armen sluiten. Israël zou door de overige landen met afkeer en haat bejegend worden. Tot op de dag van vandaag leiden deze worden van God, die eeuwen geleden klonken, meer dan ooit tot grote verontwaardiging en irritatie bij de overige familie der volken. Israël zou de zondebok van deze wereld worden.

Geen land dat zo dikwijls de voorpagina’s van de wereldpers haalde. Geen land waar zoveel VN-resoluties van afkeuring tegen zijn aangenomen.

Tegelijk is er geen land dat zoveel voor de mensheid betekend heeft als dit onbeduidende volkje. Geen volk dat zo’n enorm aantal uitvindingen op haar naam heeft staan. Het aantal uitvindingen op medisch, technologisch en wetenschappelijk gebied is niet op de sommen. Ook op het gebeid van muziek, kunst en cultuur heeft Israël haar onuitwisbare stempel gedrukt.

De Bijbel is zonder twijfel de rijkste schat die Israël aan de mensheid schonk. Nooit werd dit boek met richtlijnen voor het menselijk geslacht en haar leefomgeving door enig ander boek overtroffen. Israël schonk ons de 10 WOORDEN. Israël schonk ons de JOOD JESHUA. De verlosser. Israël is geroepen met het doel de volken te verzoenen met haar Schepper. Israel werd door God uitgekozen om een priesterlijke taak te volbrengen. Haar rol is bij lange na nog niet uitgespeeld.

Israël, geen gewoon land, geen gewoon volk.

In 2 Samuel 7:23 staat : En wie is Uw volk, als Israël….

Geen volk kan je met Israël vergelijken

 • De aartsvaders Abraham, Izaäk en Jakob zijn door God uitkozen (Gen 12, 17:19 en 28:13-15)
 • Het land Israël is door God uitverkoren (Gen 15:18)
 • Het volk van Israël werd uitgekozen (Deut 7:6)
 • Jeruzalem is als eeuwige hoofdstad van Israël uitgeroepen (Psalm 132:13 en 14)
 • Samaria en Judea, de bergen van Isral zullen weer ingezaaid worden met het Joodse volk (Ezechiël 36:9-12)
 • Israël bracht de Messias voort (Jes 9:5)
 • De 10 woorden werden hoogstpersoonlijk door God aan Israël geschonken (Deut 5:22)
 • God waakt als een arend over Israël (Deut 32:11)
 • God brandt van liefde voor Israël (Zach 1:14)
 • Israël is het licht voor de wereld (Jes 42:6, 49:6, 60:3)
 • Israël zal het hoofd zijn en niet de staart (Deut 28:13)
 • Israël zal zijn vijanden verslaan (Obadja 1:17 en 18)
 • Wie Israël zegent, zal gezegend zijn (Gen 12:3)
 • Het heil is uit de Joden (Joh 4:22)
 • Jeshua kwam alleen voor de verloren schapen van het huis Israëls (Matt 15:24)
 • Zelfs in hun verblinding en overtreding zijn de Joden een zegen voor de wereld (Rom 11:11, 12)

Ons wordt niet gevraagd om te kiezen voor Israël, dat heeft God immers al gedaan !! Wij hoeven Zijn keuze slechts met vreugde te aanvaarden.

Johannes 4:22 zegt : Het heil is uit de Joden. Israël is niet uitverkoren ten koste van de overige landen maar uitgekozen tot redding en verlossing van de overige volken. God had een speciaal plan met dit volk. Dit volk zou de reddingsboei worden voor de verweesde mensheid voorbrengen. Deze reddingsboei is onze Jeshua. Heb jij, heeft u deze reddingsboei al vastgegrepen ?