Woordstudie aanbidding

Betekenis van de Hebreeuwse woorden die in het OT gebruikt worden met betrekking tot “lofprijs”, “vreugde” en “blijdschap”.

Bron : Stong’s Numbers (http://levendwater.org/bible_interlinear/)

Bron : Strong concordantie (http://www.eliyah.com/lexicon.html)

Barak (330x) : God aanroepen, te lofprijzen, te vieren, te bewonderen, te aanbidden, God te zegenen, wat gebeurt met gebogen knieën, danken, neer te knielen.

Wordt bijna altijd vertaald met : Loof de HEER.

http://concordances.org/hebrew/strongs_1288.htm

Gadal (115x) : groot maken, voortgang geven, te pochen, overtreffen, uitmuntend, toenemen, opheffen, verheerlijken, promoten, ergens met trots over spreken, ergens hoog over denken.

Wordt bijna altijd vertaald met : Maak de Heer groot.

http://concordances.org/hebrew/strongs_1431.htm

Giyl of Gil (54x) : zich verblijden of verheugen, rondtollen of draaien onder de invloed van krachtige emoties, rond te springen, te verblijden, een beweging, vreugdevol te zijn, zich in een cirkel te bewegen, te dansen, te genieten van vreugde.

Wordt bijna altijd vertaald met : Juichen.

Job 3:22, Ps 2:11, Zach 9:9, Sef 3:17

http://concordances.org/hebrew/strongs_1523.htm

http://concordances.org/hebrew/strongs_1524.htm

Halal (165x) : zich dwaas te gedragen, te stralen, dwaas zijn, pochen, grootspraak, dazen, dwepen, uitkramen, vieren, aanbevelen, prijzen, lofprijs zingen, je dwaas te maken of gek zijn.

–          David stelt zich aan als gek bij de Filistijnen. Het werkwoord is Hallal

–          Spreuken 31. Haar man looft haar. Het werkwoord is Hallal

Hallal aan JHWH : Halleluja

Ps 149:3, Ps 150

http://concordances.org/hebrew/strongs_1984.htm

Zamar (39x / 48x) : muziek te maken, te vieren met een lied, met de vingers te slaan, met de snaren of delen van een instument aan te raken enz.

Wordt bijna altijd vertaald met : Psalmzingen.

Zamar wordt ook vertaald met “snoeien”. Een zingen tot de Heer dat snoeiend werkt.

Ps 149:3, Lev 25:3-4, Jes 5:6

http://concordances.org/hebrew/strongs_2167.htm

Yadah (114x) : de hand te gebruiken, de hand uit te werpen, eerbied betuigen, aanbidding, dankbaar te zijn, te belijden, te danken, dankzeggen, lofprijs, een belijdenis te maken, de hand uit te strekken.

Wordt bijna altijd vertaald met : Loven.

Ps 9:1, Ps 99:3, 2 Kron 20:19-20

http://concordances.org/hebrew/strongs_3034.htm

Ruwa (45x) : een luid of hard geluid te maken, luid uit te roepen, te roepen, bedreven, de tromvliezen te scheuren met geluid, aan te spreken met luide stem of luide toon, te verheerlijken, het alarm te slaan, te vernietigen, vreugdevol geluid te maken, te juichen in overwinning zoals een leger juicht.

Wordt bijna altijd vertaald met : Jubelen.

Joz 6:5, Ps 47:2, Zach 9:9

http://concordances.org/hebrew/strongs_7321.htm

Ranan (54x) : te roepen van vreugde, piepen, knarsen, te zingen, een scherp of schel geluid voortbrengen, overwinnend juichen, een zegentocht, te vieren met roepen, zich te verheugen.

http://concordances.org/hebrew/strongs_7442.htm

Sums (Zuuws)(27x) : te verblijden, vrolijk, levendig zijn, opvrolijken, opwekken, zeer te verblijden, blij te zijn, te springen.

Sjuweer (177x) : te maken met :zingen, zangers, zingende mannen of vrouwen, heeft de gedachte van een slenterende groep mensen die God toezingt.

Shamag (175x) : op te vrolijken, blij te maken, vreugdevol te maken, blij maken, vrolijk zijn,

Towdah (32x) : offer van dankzegging

Lev 7:11-13, Ps 42:5, Jer 33:11, Ps 50:23

http://concordances.org/hebrew/strongs_8426.htm

Tehillah of Thillah (57x) lofwaardigheid betuigen, lofprijs waar God op woont

Jes 60:18b

http://concordances.org/hebrew/8416.htm

Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat neervallen

Gen 22:5, Ex 34:14, Joz 5:14, Ps 95:6

http://concordances.org/hebrew/strongs_7812.htm

Psalmos (5x) (Grieks) lofzingen, een vast stuk muziek, een heilige ode brengen vergezeld met stem, harp of ander instrument, gezamenlijk, het boek van de psalmen

Rom 15:9, 1 Kor 14:15 (2x), Ef 5:19, Jac 5:13

http://concordances.org/greek/5567.htm

Proskuneo (60x)(Grieks) zich neerbuigen om te kussen, kus als een hond die de hand van zijn meester likt, zich te werpen als eerbetoon, aanbidden, eerbied tonen

Joh 4:23-24

http://concordances.org/greek/4352.htm