Aanbidding

Veel christenen uit traditionele kerken denken dat lofprijs en aanbidding iets is voor ándere christenen, bijvoorbeeld voor evangelische christenen, maar niet voor hen. ‘Ik beleef dat nou eenmaal niet zo’, of ‘het past niet bij mij’, zijn veelgehoorde redenen om bijvoorbeeld in diensten geen structurele tijd vrij te maken om God te aanbidden. Veel diensten zijn daarom gecentreerd rond de Woordverkondiging. Dat is goed en moet zo blijven. Maar wat zou het goed zijn, om naast de dienst van het Woord, ook een dienst van aanbidding in te stellen, als een volwaardig onderdeel van de dienst met oude psalmen, nieuwe liederen, tijd voor stil gebed, en andere elementen. Een tijd waarin de gemeente ruimte krijgt om God te loven, te prijzen of juist in stilte te aanbidden in Zijn huis.

Wat is aanbidding?

Aanbidding gaat niet over ons, hoe wij voelen, beleven, ervaren, maar ware aanbidding is gericht op God en gaat over God en zijn liefde, zijn kracht, zijn koningschap. Aanbidding is tegen God en tegen jezelf zeggen hoe groot, rechtvaardig, hoe liefdevol God is. In de Bijbel zijn hiervan vele voorbeelden te vinden. Toen het volk Israël veilig door de Rietzee was getrokken, zong Mozes samen met de Israëlieten een uitbundig lied: ‘Ik wil zingen voor de Heer, ziijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp Hij in zee. De Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, de Heer kwam mij te hulp. Hij is mijn God, Hem wil ik eren, de God van mijn vader, Hem loof en prijs ik.’ (Exodus 15).

Als Maria door de Heilige Geest zwanger is van Jezus en Elisabeth ontmoet, aanbidt ze God met de volgende woorden: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn Redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.’ (Lucas 1: 46 e.v.) Aanbidden is dus uitspreken, proclameren wie God, hoe Hij is en wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen. Als eerbetoon aan God en als herinnering en tot opbouw voor jezelf. Vanaf Genesis tot en met Openbaring kunnen we lezen over het belang van het aanbidden van God.

Verschillende namen

Er zijn vele woorden voor aanbidding: lofprijs, praise, lofoffer, worship, etc. Het woord aanbidding is het overkoepelende woord: je kunt God aanbidden met vrolijke liederen die onze dankbaarheid en liefde voor Hem vormgeven (een lofoffer, of lofprijzing of praise). Lees bijvoorbeeld het eerste gedeelte van Psalm 66: ‘Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng Hem eer en lof. Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht. Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen’.’

Aanbidding: geen evangelische hobby

Veel christenen uit traditionele kerken denken dat lofprijs en aanbidding iets is voor ándere christenen, bijvoorbeeld voor evangelische christenen, maar niet voor hen. ‘Ik beleef dat nou eenmaal niet zo’, of ‘het past niet bij mij’, zijn veelgehoorde redenen om bijvoorbeeld in diensten geen structurele tijd vrij te maken om God te aanbidden. Veel diensten zijn daarom gecentreerd rond de Woordverkondiging. Dat is goed en moet zo blijven. Maar wat zou het goed zijn, om naast de dienst van het Woord, ook een dienst van aanbidding in te stellen, als een volwaardig onderdeel van de dienst met oude psalmen, nieuwe liederen, tijd voor stil gebed, en andere elementen. Een tijd waarin de gemeente ruimte krijgt om God te loven, te prijzen of juist in stilte te aanbidden in Zijn huis.

We weten dat in de tijd van het Nieuwe Testament de diensten in de tempel gebruikt werden om het Woord te verkondigen en uit te leggen, maar we lezen ook regelmatig dat er tijd was om God te loven, zoals de discipelen dat deden, net nadat Jezus was opgevaren. Er staat: ‘Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.’ (Lucas 24:52). Ook David getuigt in Psalm 138 van het loven van God. Hij zegt: ‘Ik wil U loven met heel mijn hart, voor U zingen onder het oog van de goden, mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.’

Opdracht

Het is goed en belangrijk om te weten dat het voor de Nieuwtestamentische gemeente heel normaal was om God in de tempel te loven, maar het is nog belangrijker om te weten dat loven en aanbidden geen optie is, maar een opdracht. Een opdracht die God aan ons en Zijn gemeente geeft, omdat Hij van ons houdt en omdat Hij als geen ander weet wat voor geestelijke en krachtige uitwerking het heeft als wij Hem aanbidden. Het volk Israël krijgt in Deuteronomium al te horen dat ze alleen ontzag voor de Heer moeten hebben en dat ze Hem alleen moeten aanbidden. Jezus zelf haalt deze woorden aan als Hij door satan wordt verleid om in aanbidding voor hem neer te vallen. Hij zegt dan tegen satan: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem” (Lucas 4:8). Jezus geeft geen optie, maar een opdracht. Hij zegt niet: ‘Als je je er prettig bij voelt kun je eventueel God aanbidden.’ Hij zegt: ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem’. Dat gold voor toen en voor nu. Maar als ik helemaal niet in de stemming ben om te aanbidden? Als mijn omstandigheden zwaar zijn, hoe moet dat dan? Dan nóg nodigt God u en mij uit om Hem te aanbidden. Laten we kijken wat Gods Woord daar verder over zegt.

Aanbidding staat los van onze omstandigheden

Dat klinkt heel vreemd en lijkt op het eerste gezicht niet te kunnen: God aanbidden terwijl onze omstandigheden daar niet mee rijmen. En toch is dat het vreemde, en mooie, bizarre en ontspannende, van aanbidding: het gaat om God en wij (of onze omstandigheden) hoeven niet eerst goed te zijn, voordat we God kunnen aanbidden. We mogen God aanbidden – Hij roept ons daartoe op – hoe we ons ook voelen en wat we ook meemaken. We kunnen God onder alle omstandigheden aanbidden omdat ons leven bij Hem veilig is (Psalm 27:1 e.v.), ons leven dat hier en nu bestaat en doorgaat voor eeuwig als we kinderen van God zijn. We kunnen Hem altijd danken om het grootste wonder dat bestaat: dat zijn Zoon voor ons, voor jou, voor mij stierf om de toegang tot God weer vrij te maken, zodat wij voor eeuwig bij Hem mogen horen. Wat er ook gebeurt in ons leven; dat blijft staan. Er is niets, maar dan ook niets dat ons kan scheiden van Gods oneindige liefde! Wat een wonder, wat een genade, wat is God groot en liefdevol!

Aanbidding is ook verootmoediging

Aanbidding is ook verootmoediging. Als we geconfronteerd worden met Gods heerlijkheid, met zijn heiligheid, met zijn licht, met zijn goedheid, dan worden onze zonden en duistere kanten plotseling ook zo zichtbaar. Een willekeurig raam kan er prachtig en blinkend uitzien, totdat je door dat raam naar de felle zon kijkt… Ineens zie je op datzelfde raam viezigheid, vlekken, butsen en krassen. Zo is het ook met ons leven: Als ons leven, onze woorden, ons gedrag en onze motieven in het schitterende en heldere licht komen van Gods licht, majesteit, heiligheid en heerlijkheid, dan kan het ons zo’n pijn doen en ons klein maken, omdat er letterlijk zoveel dingen aan het licht komen die gewoonweg niet goed zijn en ook niet goed te praten zijn. Muziek en stilte kan ons helpen ons klein te maken voor God om (opnieuw) te beseffen hoe groot en hoe vergevend Hij is.

Bron : http://www.ronaldkoops.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56

 

2 Kronieken 16:4-14

4 David stelde de volgende Levieten aan om dienst te doen bij de ark van de HEER door de HEER, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen: 5 Asaf als leider en Zecharja als zijn helper. Jeïël, Semiramot, Jechiël, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeïël moesten de harpen en lieren bespelen, en Asaf moest de cimbalen slaan. 6 De priesters Benaja en Jachaziël moesten voortdurend op de trompetten blazen voor de ark van het verbond met God. 7 Op die dag droeg David Asaf en zijn verwanten op voortaan als volgt de lof van de HEER te zingen: 8 ‘Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, 9 zing en speel voor hemspreek vol lof over zijn wonderen, 10 beroem u op zijn heilige naamWees blij van hart, u die de HEERzoekt. 11 Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. 12 Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken, 13 nageslacht van Israël, zijn dienaar, kinderen van Jakob, door hem verkozen. 14 Hij is de HEER, onze God, zijn besluiten gelden over de hele aarde.

Ps 95:1-7

1 Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. 2 Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang. 3 De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. 4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe, 5 van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd. 6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. 7 Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem

Kollesenzen 3:16 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Efeze 5:19 15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.